دفتر یادداشت بنیتا

کد 303:
رقعی اروپایی (21/5×13/5 سانتیمتر)

یادداشت شطرنجی، مهندسی و ساده
صحافی ته دوخت
جلد بافت دار درختی پلاک دار

کالاهای مشابه

فهرست